SunEntry

TimeSheet


Vilkår for SunEntry TimeSheet og anvendelse af SunEntry TimeSheet


Følgende vilkår er pr. 01/09 - 2014 gældende for SunEntry TimeSheet.

Særlige vilkår
Abonnementperiode.
Abonnementsperioden løber i den valgte periode
Abonnementsperioden forlænges automatisk til en ny tilsvarende periode medmindre abonnementet forinden opsiges skriftligt.
Opsigelse skal ske skrifteligt senest 1 måned inden periodens udløb.
Betaling.
Abonnementet betales forud. Betalingsfristen udgør løbende måned fra fakturadato, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Faktura udsendes pr email, ca. 1 måned før abonnementperiodens udløb.
Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, udsendes rykker. Vi forbeholdes os ret til at pålægge rykkergebyr.
Såfremt betaling ikke har fundet sted ved start af ny periode, lukkes for adgang til tidsregistreringen.
Genåbning af adgang, foretages mod gebyr.
Sikkerhed.
Adgangen til SunEntry TimeSheet sker gennem en krypteret forbindelse, således at datatrafik ikke kan læses af uvedkommende.
SunEntry ApS tilstræber optimal driftstabilitet, gennem brug af anderkendt hardware med virtuel teknologi placeret i sikret datacenter. Sikkerhedskopiering foretages dagligt til 2 forskellige eksterne lokationer og gemmes i 3 år. I tilfælde af at hostingcenteret skulle blive utilgængeligt, garanterer SunEntry ApS etablering af erstatningsserver inden for 8 timer.
Ansvar.
SunEntry ApS er, med de begrænsninger der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse, men ikke for fejl i applikationen.

SunEntry ApS er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til kundens betaling i 1 abonnementsperiode før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. kr. 10.000.
Tavshedspligt og datasikkerhed
SunEntry ApS behandler alene kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.
SunEntry ApS har tavshedspligt om alle informationer, SunEntry ApS måtte komme i besiddelse af om kunden og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand.
SunEntry ApS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i systemet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.


tilbage